03—04
Freitag Nacht

23:59—08:00
Shyam
Pavel Iudin
Velvet
Karim
04—04
Königsberger Express

23:59—08:00
Freedman
Zok Zok
10—04
Freitag Nacht

23:59—08:00
Youkovskiy
Oira
11—04
Sonnabende

23:59—08:00
Tripmastaz
Loveski
Primat
17—04
Freitag Nacht

23:59—08:00
Lena Popova
Kirill Matveev
Egor Ananko
Smirnov
18—04
Bunga-Bunga!

23:59—08:00
Arram Mantana
Zok Zok
Koksharov
24—04
Mr. Finn Birthday Party

23:59—08:00
E-Zoom + Mr. Finn
25—04
Riot

23:59—08:00
Rozet
Inga Mauer
Oira
30—04
House Culture

23:59—08:00
Pavel Iudin
Velvet
Raf