03—06
Deep Soul Penetration

23:59—08:00
Oira
Youkovskiy

04:00—10:00
Zaletny
El
04—06
Exchange Point

23:59—08:00
Alexandra .RO
Koksharov

04:00—10:00
Doubleight
Ki.Mi.
10—06
Exchange Point

23:59—08:00
Anton Kubikov
Kirill Matveev

04:00—10:00
12 Inch Stories: Doubleight & Waxly
Poly
11—06
System 108

23:59—08:00
Mashkov
Davo

04:00—10:00
Adamov & Boym
12—06
Excess

23:59—08:00
Exponent
Hoopa

04:00—10:00
G Depot
Blain
17—06
Freitag Nacht

23:59—08:00
Tripmastaz
Smirnov
Fanick

04:00—10:00
Bebadim
Primat
18—06
Exchange Point

23:59—08:00
Varhat .FR
Zok Zok

04:00—10:00
Arram Mantana
Velvet
24—06
Sumeba Miyako

23:59—08:00
Lokiboi .UK
Eostra

04:00—10:00
Kito Jempere
Youkovskiy
25—06
Exchange Point

23:59—08:00
Eric .UA
Koksharov

04:00—10:00
Andrey Pshanava
Waxly