05—08
3rd Birthday

23:59—10:00
Inga Mauer
Shutta
Usts
El

04:00—10:00
Blain & Kalivas
Youkovskiy
Eostra
Oira
06—08
3rd Birthday

23:59—10:00
Tripmastaz
Bebadim
Primat
Fanick
Velvet
Raf

04:00—12:00
Arram Mantana
12 Inch Stories
Andrey Pshanava
Kirill Matveev
Koksharov
Zok Zok
Ki.Mi.
12—08
Freitag Nacht

23:59—08:00
Anna Haleta .IL
Youkovskiy
Oira

04:00—10:00
Zaletny
Usts
13—08
MixCult Night

23:59—10:00
Gatilove
Cancelled
Kirill Matveev
19—08
Sumeba Miyako

23:59—08:00
PTU .live
Blain & Kalivas
Eostra

04:00—10:00
Shutta & El
Letko
20—08
!agnuB-agnuB

23:59—08:00
Adolpho & Franky .CH
Koksharov
Zok Zok

04:00—10:00
Arram Mantana
26—08
Freitag Nacht

23:59—08:00
Smirnov
Fanick
Velvet

04:00—10:00
Bebadim
Primat
27—08
Sonnabende

23:59—08:00
Matheiu .DE
12 Inch Stories

04:00—10:00
Koksharov & Nasonov