• Friday
  August 5, 2016
  Stackenschneider's 3rd Birthday

  23:59–10:00
  Inga Mauer
  Youkovskiy
  Shutta
  Eostra
  El
  Blain
  & Kalivas
  Oira
  Usts

 • Saturday
  August 6, 2016
  Stackenschneider's 3rd Birthday

  23:59–10:00
  Tripmastaz
  Arram Mantana
  Bebadim
  Raf
  Primat
  Fanick
  Velvet
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Andrey Pshanava
  Ki.Mi.
  Kirill Matveev
  Koksharov
  Zok Zok
 • Friday
  August 12, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Anna Haleta (IL)
  Youkovskiy
  Zaletny
  Oira
  Usts
 • Saturday
  August 13, 2016
  MixCult Night

  23:59–10:00
  Gatilove
  Cancelled
  Kirill Matveev

 • Friday
  August 19, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  PTU [Live]
  Kalivas & Blain
  Eostra
  El
  Shutta

 • Saturday
  August 20, 2016
  Agnub-Agnub!

  23:59–10:00
  Adolpho & Franky [CH]
  Arram Mantana
  Zok Zok
  Koksharov

 • Friday
  August 26, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Smirnov & Velvet
  Bebadim
  Primat
  Fanick
 • Saturday
  August 27, 2016
  Melting Pot

  23:59–10:00
  Matheiu (DE)
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Koksharov & Nasonov
 • Friday
  August 5, 2016
  Stackenschneider's 3rd Birthday

  23:59–10:00
  Inga Mauer
  Youkovskiy
  Shutta
  Eostra
  El
  Blain
  & Kalivas
  Oira
  Usts

 • Saturday
  August 6, 2016
  Stackenschneider's 3rd Birthday

  23:59–10:00
  Tripmastaz
  Arram Mantana
  Bebadim
  Raf
  Primat
  Fanick
  Velvet
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Andrey Pshanava
  Ki.Mi.
  Kirill Matveev
  Koksharov
  Zok Zok
 • Friday
  August 12, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Anna Haleta (IL)
  Youkovskiy
  Zaletny
  Oira
  Usts
 • Saturday
  August 13, 2016
  MixCult Night

  23:59–10:00
  Gatilove
  Cancelled
  Kirill Matveev

 • Friday
  August 19, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  PTU [Live]
  Kalivas & Blain
  Eostra
  El
  Shutta

 • Saturday
  August 20, 2016
  Agnub-Agnub!

  23:59–10:00
  Adolpho & Franky [CH]
  Arram Mantana
  Zok Zok
  Koksharov

 • Friday
  August 26, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Smirnov & Velvet
  Bebadim
  Primat
  Fanick
 • Saturday
  August 27, 2016
  Melting Pot

  23:59–10:00
  Matheiu (DE)
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Koksharov & Nasonov