• Friday
  August 3, 2018
  Stackenschneider's 5th Birthday

  20:00–12:00
  Hoopa
  Perila
  Exponent
  & G Depot
  Tennisist
  Shutta
  Module Werk
  Kalivas
  Blain
  Eostra
  El

  Nocow [Live]
  Youkovskiy
  Zaletny
  & Ershov
  Usts

 • Saturday
  August 4, 2018
  Stackenschneider's 5th Birthday

  20:00–12:00
  Tripmastaz
  Kirill Matveev
  Saktu
  12 Inch Stories

  Matpri
  Basic7
  Koksharov
  Helfen
  Moulet
  Yanush
  Pavel Iudin
  Raf
  Fanick
  Smirnov
  & Velvet
 • Friday
  August 10, 2018
  No Mérci

  23:59–10:00
  Karolina BNV
  Zakharov
  Letko
  Denis Riabov
  & Youkovskiy
 • Saturday
  August 11, 2018
  Near Mint

  23:59–10:00
  D-Pulse
  Petr Serkin
  Stiv Modest
  Smirnov
  Velvet

 • Friday
  August 17, 2018
  Lena & The Gang

  23:59–10:00
  Raketka (BY)
  Lena Popova
  Usts
  Raf
  Exponent
  G Depot

 • Saturday
  August 18, 2018
  Try The Pie

  23:59–10:00
  DJ Tree (IT)
  Basic7
  Koksharov
  Andrey Pshanava
  Kovalev

 • Friday
  August 24, 2018
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Nastya Muravyova (UA)
  DJ Kassir
  Shutta
  Eostra
  Kalivas
  Tsyo

 • Saturday
  August 25, 2018
  Double Sound² 8 Years

  23:59–10:00
  Sedee (DE)
  Reemotto (BY)
  Adjustment Bureau
  Basic7
  & Koksharov
  12 Inch Stories


  visuals by
  Grigory Gromov
 • Friday
  August 31, 2018
  Washing Machine

  23:59–10:00
  Maksim Panfilov
  Dices
  Jax
  Hoopa
  Hoavi

 • Friday
  August 3, 2018
  Stackenschneider's 5th Birthday

  20:00–12:00
  Hoopa
  Perila
  Exponent
  & G Depot
  Tennisist
  Shutta
  Module Werk
  Kalivas
  Blain
  Eostra
  El

  Nocow [Live]
  Youkovskiy
  Zaletny
  & Ershov
  Usts

 • Saturday
  August 4, 2018
  Stackenschneider's 5th Birthday

  20:00–12:00
  Tripmastaz
  Kirill Matveev
  Saktu
  12 Inch Stories

  Matpri
  Basic7
  Koksharov
  Helfen
  Moulet
  Yanush
  Pavel Iudin
  Raf
  Fanick
  Smirnov
  & Velvet
 • Friday
  August 10, 2018
  No Mérci

  23:59–10:00
  Karolina BNV
  Zakharov
  Letko
  Denis Riabov
  & Youkovskiy
 • Saturday
  August 11, 2018
  Near Mint

  23:59–10:00
  D-Pulse
  Petr Serkin
  Stiv Modest
  Smirnov
  Velvet

 • Friday
  August 17, 2018
  Lena & The Gang

  23:59–10:00
  Raketka (BY)
  Lena Popova
  Usts
  Raf
  Exponent
  G Depot

 • Saturday
  August 18, 2018
  Try The Pie

  23:59–10:00
  DJ Tree (IT)
  Basic7
  Koksharov
  Andrey Pshanava
  Kovalev

 • Friday
  August 24, 2018
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Nastya Muravyova (UA)
  DJ Kassir
  Shutta
  Eostra
  Kalivas
  Tsyo

 • Saturday
  August 25, 2018
  Double Sound² 8 Years

  23:59–10:00
  Sedee (DE)
  Reemotto (BY)
  Adjustment Bureau
  Basic7
  & Koksharov
  12 Inch Stories


  visuals by
  Grigory Gromov
 • Friday
  August 31, 2018
  Washing Machine

  23:59–10:00
  Maksim Panfilov
  Dices
  Jax
  Hoopa
  Hoavi