• Friday
  August 2, 2019
  Stackenschneider's 6th Birthday

  20:00–12:00
  Lena Popova
  Exponent
  & G Depot
  Youkovskiy
  Tsyo
  Zaletny
  Tolya Klepalov
  Ukusila
  H3F
  Kirill Matveev
  Deepcase
  Pavel Iudin
  & Ki.MI.
  Saktu
  & Matpri
  Poly
  Doubleight
  & Ika
 • Saturday
  August 3, 2019
  Stackenschneider's 6th Birthday

  20:00–12:00
  Jax
  Funkyjaws (BY)
  Hoopa
  El
  Usts
  Fanick
  Velvet
  Tripmastaz
  Andrey Pshanava
  Do Nothing
  Nùrguyana

  Nocow [Live]
  Prisheletz
  Eostra & Shutta
 • Friday
  August 9, 2019
  Lena & The Gang

  23:59–10:00
  Dawn Razor [Live]
  Lena Popova
  Hellper
  G Depot
  Blain
  Deepcase
  Tiagunin

 • Saturday
  August 10, 2019
  Traumfabrik x Near Mint

  23:59–10:00
  Opuswerk (CH)
  Bvoice
  Usts
  Sel
  Tennisist
  Tsktch
  Fanick
  Velvet
  Smirnov

 • Friday
  August 16, 2019
  Tochka Sborki

  23:59–12:00
  Сharlotte Bendiks (NO)
  Rambal Cochet [Live]
  Tochka Sborki DJs
  Tennisist
  Kafe

 • Saturday
  August 17, 2019
  T A K T x Kashatskikh

  22:00–12:00
  Sasha Novinskaya
  Pasha Philin
  Pavel Iudin
  Deepcase
  Zaletny
  Raf
  Ki.Mi.
 • Friday
  August 23, 2019
  Low Cost x Post Bar Posse

  23:59–10:00
  J.Lindroos (FI)
  Denzel (FI)
  Daniel Kayrouz (FI)
  Justus Valtanen (FI)
  Hoopa
  El
  Shutta
 • Saturday
  August 24, 2019
  Try The Pie

  23:59–12:00
  Yoshi (IT)
  Sasha Zlykh (UA)
  Koksharov & Basic7
  Module Werk
  Lucitum
  P.R
  Kovalev

 • Thursday
  August 29, 2019
  Back2takt Stream

  20:00–00:00
  Smirnov
  Ki.Mi.
 • Friday
  August 30, 2019
  Sumeba Miyako

  23:59–12:00
  Knigi (DE) [Live]
  XΛN
  Katsura
  & Serotonin Crisis
  Heliyah
  Tsyo
  Chronic Preview
  Lisa Smirnova
  Eostra
  Murdergallery

 • Saturday
  August 31, 2019
  Double Sound² 9 Years

  23:59–12:00
  Silat Beksi (UA)
  Balinsky
  Soultape
  8bit
  Doubleight
  dvinskikh
  Ika


  visuals by
  Grigory Gromov
  Elinza
 • Friday
  August 2, 2019
  Stackenschneider's 6th Birthday

  20:00–12:00
  Lena Popova
  Exponent
  & G Depot
  Youkovskiy
  Tsyo
  Zaletny
  Tolya Klepalov
  Ukusila
  H3F
  Kirill Matveev
  Deepcase
  Pavel Iudin
  & Ki.MI.
  Saktu
  & Matpri
  Poly
  Doubleight
  & Ika
 • Saturday
  August 3, 2019
  Stackenschneider's 6th Birthday

  20:00–12:00
  Jax
  Funkyjaws (BY)
  Hoopa
  El
  Usts
  Fanick
  Velvet
  Tripmastaz
  Andrey Pshanava
  Do Nothing
  Nùrguyana

  Nocow [Live]
  Prisheletz
  Eostra & Shutta
 • Friday
  August 9, 2019
  Lena & The Gang

  23:59–10:00
  Dawn Razor [Live]
  Lena Popova
  Hellper
  G Depot
  Blain
  Deepcase
  Tiagunin

 • Saturday
  August 10, 2019
  Traumfabrik x Near Mint

  23:59–10:00
  Opuswerk (CH)
  Bvoice
  Usts
  Sel
  Tennisist
  Tsktch
  Fanick
  Velvet
  Smirnov

 • Friday
  August 16, 2019
  Tochka Sborki

  23:59–12:00
  Сharlotte Bendiks (NO)
  Rambal Cochet [Live]
  Tochka Sborki DJs
  Tennisist
  Kafe

 • Saturday
  August 17, 2019
  T A K T x Kashatskikh

  22:00–12:00
  Sasha Novinskaya
  Pasha Philin
  Pavel Iudin
  Deepcase
  Zaletny
  Raf
  Ki.Mi.
 • Friday
  August 23, 2019
  Low Cost x Post Bar Posse

  23:59–10:00
  J.Lindroos (FI)
  Denzel (FI)
  Daniel Kayrouz (FI)
  Justus Valtanen (FI)
  Hoopa
  El
  Shutta
 • Saturday
  August 24, 2019
  Try The Pie

  23:59–12:00
  Yoshi (IT)
  Sasha Zlykh (UA)
  Koksharov & Basic7
  Module Werk
  Lucitum
  P.R
  Kovalev

 • Thursday
  August 29, 2019
  Back2takt Stream

  20:00–00:00
  Smirnov
  Ki.Mi.
 • Friday
  August 30, 2019
  Sumeba Miyako

  23:59–12:00
  Knigi (DE) [Live]
  XΛN
  Katsura
  & Serotonin Crisis
  Heliyah
  Tsyo
  Chronic Preview
  Lisa Smirnova
  Eostra
  Murdergallery

 • Saturday
  August 31, 2019
  Double Sound² 9 Years

  23:59–12:00
  Silat Beksi (UA)
  Balinsky
  Soultape
  8bit
  Doubleight
  dvinskikh
  Ika


  visuals by
  Grigory Gromov
  Elinza