• Thursday
  December 1, 2019
  Back2takt x Spbpassion

  21:00–03:00
  Tolya Klepalov
  Deepcase
  Either
  Tsyo
 • Friday
  December 6, 2019
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Hoopa
  Tennisist
  Youkovskiy
  Zakharov
 • Saturday
  December 7, 2019
  Melting Pot

  23:59–10:00
  Doubleight & Ika
  Pavel Iudin
  Matpri
 • Friday
  December 13, 2019
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Anna Haleta (IL)
  Prisheletz [Live]
  I.Gala
  Nikita Azelitsky
 • Saturday
  December 14, 2019
  Near Mint 3 Years

  23:59–10:00
  Joel Hemmen (NL)
  Fanick
  Smirnov
  Velvet
 • Friday
  December 20, 2019
  Orto Doidu

  23:59–10:00
  Yak (UK)
  Chronic Preview
  Nùrguyana
  Tsyo
 • Saturday
  December 21, 2019
  Tur

  23:59–10:00
  Alexey Orlov
  Indigo Minds
  Poly
  Naime
  & Nechkin
 • Friday
  December 27, 2019
  Maschinenraum

  23:59–10:00
  Andrey Kaptsan
  Zaletny
  & Ershov
  Basic7
  Koksharov
 • Saturday
  December 28, 2019
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Deepcase
  Ki.Mi.
  Kirill Matveev
  Raf
 • Tuesday
  December 31, 2019
  NY 2020

  01:00–11:00
  Doubleight
  Velvet
  Pavel Iudin
  Fanick
  Ika
  Poly
 • Thursday
  December 1, 2019
  Back2takt x Spbpassion

  21:00–03:00
  Tolya Klepalov
  Deepcase
  Either
  Tsyo
 • Friday
  December 6, 2019
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Hoopa
  Tennisist
  Youkovskiy
  Zakharov
 • Saturday
  December 7, 2019
  Melting Pot

  23:59–10:00
  Doubleight & Ika
  Pavel Iudin
  Matpri
 • Friday
  December 13, 2019
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Anna Haleta (IL)
  Prisheletz [Live]
  I.Gala
  Nikita Azelitsky
 • Saturday
  December 14, 2019
  Near Mint 3 Years

  23:59–10:00
  Joel Hemmen (NL)
  Fanick
  Smirnov
  Velvet
 • Friday
  December 20, 2019
  Orto Doidu

  23:59–10:00
  Yak (UK)
  Chronic Preview
  Nùrguyana
  Tsyo
 • Saturday
  December 21, 2019
  Tur

  23:59–10:00
  Alexey Orlov
  Indigo Minds
  Poly
  Naime
  & Nechkin
 • Friday
  December 27, 2019
  Maschinenraum

  23:59–10:00
  Andrey Kaptsan
  Zaletny
  & Ershov
  Basic7
  Koksharov
 • Saturday
  December 28, 2019
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Deepcase
  Ki.Mi.
  Kirill Matveev
  Raf
 • Tuesday
  December 31, 2019
  NY 2020

  01:00–11:00
  Doubleight
  Velvet
  Pavel Iudin
  Fanick
  Ika
  Poly