Saturday
February 1, 2020
Sonnabende

23:59–08:00
Ukusila
Ershov
Boseg
Friday
February 7, 2020
214

23:59–08:00
Unbalance
Lena Popova
Exponent
Saturday
February 8, 2020
Near Mint

23:59–08:00
Tristan Da Cunha [UK]
Smirnov
Velvet
Thursday
February 13, 2020
Back2takt x Spbpassion

21:00–03:00
Sereja Borisov
Koksharov
Deepcase
Friday
February 14, 2020
Freitag Nacht

23:59–08:00
Oira
Youkovskiy
Kalivas & Sinusoidal
Saturday
February 15, 2020
Sonnabende

23:59–08:00
Pavel Iudin
Fanick
Hoopa
Thursday
February 20, 2020
No Quarter

21:00–04:00
Do Nothing
Either
Sereja Borisov
Zaletny
Friday
February 21, 2020
Maschinenraum

23:59–08:00
Basic7
Kovalev
Koksharov
Helfen
Saturday
February 22, 2020
Neva Deep

23:59–08:00
K. Loveski
M. Kislovsky
Raf
Sunday
February 23, 2020
Melting Pot

23:59–08:00
Kirill Matveev
Matpri
Ki.Mi.
Friday
February 28, 2020
Orto Doidu

23:59–08:00
Shokh [DE]
El
Nùrguyana
Saturday
February 29, 2020
FYEM

23:59–08:00
Doubleight
Dvinskikh
Eitbit
Saturday
February 1, 2020
Sonnabende

23:59–08:00
Ukusila
Ershov
Boseg
Friday
February 7, 2020
214

23:59–08:00
Unbalance
Lena Popova
Exponent
Saturday
February 8, 2020
Near Mint

23:59–08:00
Tristan Da Cunha [UK]
Smirnov
Velvet
Thursday
February 13, 2020
Back2takt x Spbpassion

21:00–03:00
Sereja Borisov
Koksharov
Deepcase
Friday
February 14, 2020
Freitag Nacht

23:59–08:00
Oira
Youkovskiy
Kalivas & Sinusoidal
Saturday
February 15, 2020
Sonnabende

23:59–08:00
Pavel Iudin
Fanick
Hoopa
Thursday
February 20, 2020
No Quarter

21:00–04:00
Do Nothing
Either
Sereja Borisov
Zaletny
Friday
February 21, 2020
Maschinenraum

23:59–08:00
Basic7
Kovalev
Koksharov
Helfen
Saturday
February 22, 2020
Neva Deep

23:59–08:00
K. Loveski
M. Kislovsky
Raf
Sunday
February 23, 2020
Melting Pot

23:59–08:00
Kirill Matveev
Matpri
Ki.Mi.
Friday
February 28, 2020
Orto Doidu

23:59–08:00
Shokh [DE]
El
Nùrguyana
Saturday
February 29, 2020
FYEM

23:59–08:00
Doubleight
Dvinskikh
Eitbit