• Friday
  February 5, 2021
  Freitag Nacht

  23:00–06:00
  Rambal Cochet [Live]
  Youkovskiy
  Boseg
 • Saturday
  February 6, 2021
  Sonnabende

  23:00–06:00
  Doubleight
  Ika
  Eitbit
 • Friday
  February 12, 2021
  Tur

  22:00–08:00
  Gelik
  Pavel Gro
  Poly
  Naime
 • Saturday
  February 13, 2021
  Melting Pot

  22:00–08:00
  Fanick
  Smirnov
  Tsktch
  Buren'
 • Saturday
  February 20, 2021
  Maschinenraum

  23:00–06:00
  Fanick
  Smirnov
  Tsktch
  Buren'
 • Sunday
  February 21, 2021
  Washing Machine

  23:00–06:00
  Hoopa
  Jax
  Svetiritm
  Preston [Live]
 • Monday
  February 22, 2021
  Otsdaekvsi

  23:00–06:00
  Zaletny
  Sereja Borisov
  Do Nothing
  Keyser
 • Friday
  February 26, 2021
  Freitag Nacht

  23:00–06:00
  Gatilove
  Saktu
  Matpri
 • Saturday
  February 27, 2021
  26 Years of U.E.

  23:00–06:00
  Slon
  Low808
  Ershov
  Zaletny
  Neuro
 • Friday
  February 5, 2021
  Freitag Nacht

  23:00–06:00
  Rambal Cochet [Live]
  Youkovskiy
  Boseg
 • Saturday
  February 6, 2021
  Sonnabende

  23:00–06:00
  Doubleight
  Ika
  Eitbit
 • Friday
  February 12, 2021
  Tur

  22:00–08:00
  Gelik
  Pavel Gro
  Poly
  Naime
 • Saturday
  February 13, 2021
  Melting Pot

  22:00–08:00
  Fanick
  Smirnov
  Tsktch
  Buren'
 • Saturday
  February 20, 2021
  Maschinenraum

  23:00–06:00
  Fanick
  Smirnov
  Tsktch
  Buren'
 • Sunday
  February 21, 2021
  Washing Machine

  23:00–06:00
  Hoopa
  Jax
  Svetiritm
  Preston [Live]
 • Monday
  February 22, 2021
  Otsdaekvsi

  23:00–06:00
  Zaletny
  Sereja Borisov
  Do Nothing
  Keyser
 • Friday
  February 26, 2021
  Freitag Nacht

  23:00–06:00
  Gatilove
  Saktu
  Matpri
 • Saturday
  February 27, 2021
  26 Years of U.E.

  23:00–06:00
  Slon
  Low808
  Ershov
  Zaletny
  Neuro