Friday
February 5, 2021
Freitag Nacht

23:00–06:00
Rambal Cochet [Live]
Youkovskiy
Boseg
Saturday
February 6, 2021
Sonnabende

23:00–06:00
Doubleight
Ika
Eitbit
Friday
February 12, 2021
Tur

22:00–08:00
Gelik
Pavel Gro
Poly
Naime
Saturday
February 13, 2021
Melting Pot

22:00–08:00
Fanick
Smirnov
Tsktch
Buren'
Saturday
February 20, 2021
Maschinenraum

23:00–06:00
Fanick
Smirnov
Tsktch
Buren'
Sunday
February 21, 2021
Washing Machine

23:00–06:00
Hoopa
Jax
Svetiritm
Preston [Live]
Monday
February 22, 2021
Otsdaekvsi

23:00–06:00
Zaletny
Sereja Borisov
Do Nothing
Keyser
Friday
February 26, 2021
Freitag Nacht

23:00–06:00
Gatilove
Saktu
Matpri
Saturday
February 27, 2021
26 Years of U.E.

23:00–06:00
Slon
Low808
Ershov
Zaletny
Neuro
Friday
February 5, 2021
Freitag Nacht

23:00–06:00
Rambal Cochet [Live]
Youkovskiy
Boseg
Saturday
February 6, 2021
Sonnabende

23:00–06:00
Doubleight
Ika
Eitbit
Friday
February 12, 2021
Tur

22:00–08:00
Gelik
Pavel Gro
Poly
Naime
Saturday
February 13, 2021
Melting Pot

22:00–08:00
Fanick
Smirnov
Tsktch
Buren'
Saturday
February 20, 2021
Maschinenraum

23:00–06:00
Fanick
Smirnov
Tsktch
Buren'
Sunday
February 21, 2021
Washing Machine

23:00–06:00
Hoopa
Jax
Svetiritm
Preston [Live]
Monday
February 22, 2021
Otsdaekvsi

23:00–06:00
Zaletny
Sereja Borisov
Do Nothing
Keyser
Friday
February 26, 2021
Freitag Nacht

23:00–06:00
Gatilove
Saktu
Matpri
Saturday
February 27, 2021
26 Years of U.E.

23:00–06:00
Slon
Low808
Ershov
Zaletny
Neuro