Friday
June 3, 2016
Deep Soul Penetration

23:59–10:00
Youkovskiy
Zaletny
Oira
El
Saturday
June 4, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Alexandra (RO)
Koksharov
Double8
Ki.Mi.

Friday
June 10, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Anton Kubikov
12 Inch Stories:
Waxly & Double8
Kirill Matveev
Ki.Mi.
Poly
Saturday
June 11, 2016
System 108

23:59–10:00
Mashkov
Davo
Adamov
& Boym
Sunday
June 12, 2016
Excess

23:59–10:00
Hoopa
Exponent
Blain
G Depot
Friday
June 17, 2016
Freitag Nacht

23:59–10:00
Tripmastaz
Bebadim
Fanick
Smirnov
Primat
Saturday
June 18, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Varhat (FR)
Arram Mantana
Zok Zok
Velvet
Friday
June 24, 2016
Sumeba Miyako

23:59–10:00
Lokiboi (UK)
Kito Jempere
Youkovskiy
Eostra
Saturday
June 25, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Eric (UA)
Koksharov
Andrey Pshanava
Waxly
Friday
June 3, 2016
Deep Soul Penetration

23:59–10:00
Youkovskiy
Zaletny
Oira
El
Saturday
June 4, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Alexandra (RO)
Koksharov
Double8
Ki.Mi.

Friday
June 10, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Anton Kubikov
12 Inch Stories:
Waxly & Double8
Kirill Matveev
Ki.Mi.
Poly
Saturday
June 11, 2016
System 108

23:59–10:00
Mashkov
Davo
Adamov
& Boym
Sunday
June 12, 2016
Excess

23:59–10:00
Hoopa
Exponent
Blain
G Depot
Friday
June 17, 2016
Freitag Nacht

23:59–10:00
Tripmastaz
Bebadim
Fanick
Smirnov
Primat
Saturday
June 18, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Varhat (FR)
Arram Mantana
Zok Zok
Velvet
Friday
June 24, 2016
Sumeba Miyako

23:59–10:00
Lokiboi (UK)
Kito Jempere
Youkovskiy
Eostra
Saturday
June 25, 2016
Exchange Point

23:59–10:00
Eric (UA)
Koksharov
Andrey Pshanava
Waxly