• Friday
  June 3, 2016
  Deep Soul Penetration

  23:59–10:00
  Youkovskiy
  Zaletny
  Oira
  El
 • Saturday
  June 4, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Alexandra (RO)
  Koksharov
  Double8
  Ki.Mi.

 • Friday
  June 10, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Anton Kubikov
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Kirill Matveev
  Ki.Mi.
  Poly
 • Saturday
  June 11, 2016
  System 108

  23:59–10:00
  Mashkov
  Davo
  Adamov
  & Boym
 • Sunday
  June 12, 2016
  Excess

  23:59–10:00
  Hoopa
  Exponent
  Blain
  G Depot
 • Friday
  June 17, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Tripmastaz
  Bebadim
  Fanick
  Smirnov
  Primat
 • Saturday
  June 18, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Varhat (FR)
  Arram Mantana
  Zok Zok
  Velvet
 • Friday
  June 24, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Lokiboi (UK)
  Kito Jempere
  Youkovskiy
  Eostra
 • Saturday
  June 25, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Eric (UA)
  Koksharov
  Andrey Pshanava
  Waxly
 • Friday
  June 3, 2016
  Deep Soul Penetration

  23:59–10:00
  Youkovskiy
  Zaletny
  Oira
  El
 • Saturday
  June 4, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Alexandra (RO)
  Koksharov
  Double8
  Ki.Mi.

 • Friday
  June 10, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Anton Kubikov
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Kirill Matveev
  Ki.Mi.
  Poly
 • Saturday
  June 11, 2016
  System 108

  23:59–10:00
  Mashkov
  Davo
  Adamov
  & Boym
 • Sunday
  June 12, 2016
  Excess

  23:59–10:00
  Hoopa
  Exponent
  Blain
  G Depot
 • Friday
  June 17, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Tripmastaz
  Bebadim
  Fanick
  Smirnov
  Primat
 • Saturday
  June 18, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Varhat (FR)
  Arram Mantana
  Zok Zok
  Velvet
 • Friday
  June 24, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Lokiboi (UK)
  Kito Jempere
  Youkovskiy
  Eostra
 • Saturday
  June 25, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Eric (UA)
  Koksharov
  Andrey Pshanava
  Waxly