Friday
March 5, 2021
214

23:00–06:00
Karina Saakyan
Lena Popova
Shorlax
Saturday
March 6, 2021
Tochka Sborki

23:00–06:00
Norton Commander
Tochka Sborki Djs
Tennisist
Djpeg
Sunday
March 7, 2021
Roses

23:00–06:00
Pavel Iudin
Velvet
Fanick
V & V
Friday
March 12, 2021
Freitag Nacht

23:59–08:00
Bliss Inc.
Ukusila
Kovalev
Helfen
Koksharov
Saturday
March 13, 2021
Too Long

23:59–08:00
Doubleight
Ika
Friday
March 19, 2021
On Suitcases

23:59–08:00
Smirnov
Zok Zok
Fanick
Buren'
Saturday
March 20, 2021
Sonnabende

23:59–08:00
Digitalmajouga [Live]
Azelitsky
DeadMoon
Leichenko
Friday
March 26, 2021
Tur

23:00–08:00
Denis Korablev
Poly
Naime
Mio Ristic
Saturday
March 27, 2021
Washing Machine

23:59–08:00
Anton 3_A
Jax
Krayeved
Friday
March 5, 2021
214

23:00–06:00
Karina Saakyan
Lena Popova
Shorlax
Saturday
March 6, 2021
Tochka Sborki

23:00–06:00
Norton Commander
Tochka Sborki Djs
Tennisist
Djpeg
Sunday
March 7, 2021
Roses

23:00–06:00
Pavel Iudin
Velvet
Fanick
V & V
Friday
March 12, 2021
Freitag Nacht

23:59–08:00
Bliss Inc.
Ukusila
Kovalev
Helfen
Koksharov
Saturday
March 13, 2021
Too Long

23:59–08:00
Doubleight
Ika
Friday
March 19, 2021
On Suitcases

23:59–08:00
Smirnov
Zok Zok
Fanick
Buren'
Saturday
March 20, 2021
Sonnabende

23:59–08:00
Digitalmajouga [Live]
Azelitsky
DeadMoon
Leichenko
Friday
March 26, 2021
Tur

23:00–08:00
Denis Korablev
Poly
Naime
Mio Ristic
Saturday
March 27, 2021
Washing Machine

23:59–08:00
Anton 3_A
Jax
Krayeved