Thursday
September 5, 2013
Donnerstag

22:00–02:00
Flaty
Hoopa
Friday
September 6, 2013
Gleitschirm Nacht

23:30–07:00
Sanys
Mauer
Kalivas
Nintendo
Blain

Saturday
September 7, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:59–07:00
Timofey
Pronin & Youkovskiy
Thursday
September 12, 2013
Donnerstag

20:00–00:00
Flaty
Hoopa
Friday
September 13, 2013
Solid Grooves Showcase

23:30–07:00
East Soul Person & Kraut (BY)
M. Kislovsky
Hoopa

Saturday
September 14, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:59–07:00
Kimbar
Kirill Linne
Smirnov & Velvet
Thursday
September 19, 2013
Donnerstag

20:00–04:00
Dices
Hoopa
Nasonov
Friday
September 20, 2013
Deep Soul Penetration

23:30–07:00
Sailor Jack DJs:
Oira & Nikita
Kalivas
Saturday
September 21, 2013
Electronica Label Showcase

23:59–07:00
Krechet Band [Live]
Sasha Khyzhnyakov
Primat
Thursday
September 26, 2013
Donnerstag

21:00–04:00
Takis
Dices
Galich
Friday
September 27, 2013
Low Cost |
Technopoetry

20:00–00:00
Ki.Mi. & Naumchik
Lady Si
Gerda Gordo


00:00–07:00
Unbalance
El
Blain
Glxs

Saturday
September 28, 2013
Concept One

20:00–07:00
Radioactive Orchestra (SE)
Brickman [Live]
Nevadim
Muhomorov
Raf


visuals by
Egor Alentyev
Thursday
September 5, 2013
Donnerstag

22:00–02:00
Flaty
Hoopa
Friday
September 6, 2013
Gleitschirm Nacht

23:30–07:00
Sanys
Mauer
Kalivas
Nintendo
Blain

Saturday
September 7, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:59–07:00
Timofey
Pronin & Youkovskiy
Thursday
September 12, 2013
Donnerstag

20:00–00:00
Flaty
Hoopa
Friday
September 13, 2013
Solid Grooves Showcase

23:30–07:00
East Soul Person & Kraut (BY)
M. Kislovsky
Hoopa

Saturday
September 14, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:59–07:00
Kimbar
Kirill Linne
Smirnov & Velvet
Thursday
September 19, 2013
Donnerstag

20:00–04:00
Dices
Hoopa
Nasonov
Friday
September 20, 2013
Deep Soul Penetration

23:30–07:00
Sailor Jack DJs:
Oira & Nikita
Kalivas
Saturday
September 21, 2013
Electronica Label Showcase

23:59–07:00
Krechet Band [Live]
Sasha Khyzhnyakov
Primat
Thursday
September 26, 2013
Donnerstag

21:00–04:00
Takis
Dices
Galich
Friday
September 27, 2013
Low Cost |
Technopoetry

20:00–00:00
Ki.Mi. & Naumchik
Lady Si
Gerda Gordo


00:00–07:00
Unbalance
El
Blain
Glxs

Saturday
September 28, 2013
Concept One

20:00–07:00
Radioactive Orchestra (SE)
Brickman [Live]
Nevadim
Muhomorov
Raf


visuals by
Egor Alentyev